Våra råd och rekommendationer
för beredskap

Det är mycket att tänka på när man ska starta ett trossamfundsråd. Oavsett om man har ett fungerande samarbete redan i dag som man vill utveckla – eller om man börjar från ”ruta ett”.

När någon part bestämt sig för att skapa ett trossamfundsråd eller ett mångkulturellt råd finns flera vägar att gå.

En väg är att utgå från de religioner som man bestämmer sig för att ha kontakt med och sedan söka lokalt, regionalt eller nationellt efter representanter för dessa religioner.

Att avgöra vem eller vilka som ska kontaktas är ett stort ansvar. Svårigheten är att avgöra vem som ska kontaktas och att bedöma hur representativa de som kontaktas är för respektive religion. Beakta att olika religioner har olika organisationsformer. Till exempel kan en religion ha en mängd olika självständiga grenar – medan en annan religion kan ha en mer hierarkisk organisationsstruktur.

Därför är ett gott råd att systematiskt gå igenom nedanstående punkter.

Förberedelse internt inom egen organisation

 • Formulera vilket behov ni har av att samverka med trossamfund.
 • Formulera varför ni ska samverka med trossamfund utifrån lokala förutsättningar.
 • Identifiera vilka funktioner inom er organisation som kan beröras.
 • Identifiera och fatta beslut om VAR ansvar för samarbete med trossamfund ligger inom er organisation.
 • Formulera hur ni bäst arbetar med trossamfund med utgångspunkt i de olika modeller som presenteras i denna handledning.
 • Identifiera vilken eller vilka förvaltningar i er organisation som har ansvaret och som därmed ska ansvara för att samordna arbetet (ex beredskapssamordnare, mångfaldschef etc).
 • Upprätta plan för hur samarbete med trossamfund ska se ut i krisberedskapsarbetet och hur det samordnas inom er organisation.
 • Formalisera samarbetet. Antingen via beslut i den politiska ledningen eller via delegation på tjänstemannanivå.
 • Förankra och informera berörda aktörer om samarbetet.

Förberedelse externt med andra aktörer (trossamfund etc)

 • Kartlägg och identifiera trossamfund inom ert geografiska område (kommun/region/län).
 • Välj vilka trossamfund som ni vill samverka med utifrån vald samverkansmodell.
 • Undersök vilka trossamfund som är beredda/ intresserade av att samverka med myndigheter (kommunen/region/länsstyrelse) och andra organisationer/ trossamfund.
 • Upprätta kontaktlistor, det vill säga kontaktuppgifter till de aktörer som ska ingå i nätverket (trossamfundsråd eller interreligiöst råd).
 • Identifiera vilka kompetenser, resurser och önskemål valda trossamfund har och undersök vilka behov av kompetensutveckling valda trossamfund har för att kunna bedriva att framgångsrikt samarbete.
 • Planera och genomför gemensamma utbildningar och övningar med de som ska ingå i det tänkta trossamfundsrådet (motsvarande).
 • Inventera hur och var stödcentrum, samtalsrum, andakter, minnesgudstjänster eller annan form av ceremoni kan anordnas med hjälp av trossamfunden.
 • Undersök hur länge trossamfundens resurser kan vara verksamma. Förbered en plan för långsiktigt arbete och fördela ansvar.