Brand

En brand kan uppstå på grund av olyckor, tekniska fel, slarv eller att någon medvetet startar en brand. Men oavsett orsak behöver branden material som brinner för att hållas vid liv. Därför är god ordning i och utanför lokalen bland det viktigaste för er att tänka på. 

Nedan följer några punkter ni bör tänka på för att förebygga bränder: 

Håll god ordning i och utanför lokalen.

Förvara inte lättantändligt material, till exempel soppåsar och kartonger, på platser där någon utomstående kan anlägga en brand.

Håll utrymningsvägar och nödutgångar fria från hinder.

Se till att nödutgångarna går att öppna.

Håll regelbundna utbildningar och övningar i brandskydd för personal och volontärer.

Kontrollera regelbundet att lokalens brandlarm och övriga brandskydd är i gott skick.

Förvara i brandsläckarutrustning på avsedda och väl utmärkta platser.

Håll god ordning i och utanför lokalen.

Förvara inte lättantändligt material, till exempel soppåsar och kartonger, på platser där någon utomstående kan anlägga en brand.

Håll utrymningsvägar och nödutgångar fria från hinder.

Se till att nödutgångarna går att öppna.

Håll regelbundna utbildningar och övningar i brandskydd för personal och volontärer.

Kontrollera regelbundet att lokalens brandlarm och övriga brandskydd är i gott skick.

Förvara i brandsläckarutrustning på avsedda och väl utmärkta platser.

Det är viktigt att aldrig ta in fler besökare än lokalen är anpassad och godkänd för. Hur många som får vistas i lokalen beror bland annat på vilken typ av verksamhet som pågår, hur många utrymningsvägar det finns och hur breda dessa är. 

Utse en brandskyddsansvarig

Brandskydd är allas ansvar men det är bra att utse en person som är särskilt ansvarig för att kontrollera brandskyddet regelbundet. Följande är exempel på en checklista som den ansvariga kan ha som stöd: 

Kontrollera varje dag

 • Alla utrymningsvägar är rätt utmärkta 
 • Inga hinder eller föremål blockerar utrymningsvägarna 
 • Inga hinder eller föremål blockerar nödutgångarna 
 • Nödutgångarna går att öppna 
 • Släckutrustningen fungerar 
 • Inga brännbara föremål ligger i eller intill lokalen. 

  Kontrollera varje månad

  • Brandlarmet fungerar. 
  • Brandsläckare och annan släckutrustning fungerar

   Reglera ansvaret i ett avtal

   Den som äger eller har rätt att använda en byggnad eller andra anläggningar är ansvarig för brandskyddet, enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Däremot framgår det inte av lagen hur ansvaret ska fördelas mellan den som äger lokalen och den som använder den.  

   Oftast ansvarar den som äger byggnaden för att bygganden är säker ut brandskyddssynpunkt medan den som använder lokalen ansvarar för att verksamheten sker på ett säkert sätt. Det är dock bra att reglera vem som bär ansvaret i ett avtal. 

   Arbeta systematiskt med brandskyddet

   Den som äger eller har rätt att använda en byggnad eller andra anläggningar är ansvarig för brandskyddet, enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Däremot framgår det inte av lagen hur ansvaret ska fördelas mellan den som äger lokalen och den som använder den.  

   Oftast ansvarar den som äger byggnaden för att bygganden är säker ut brandskyddssynpunkt medan den som använder lokalen ansvarar för att verksamheten sker på ett säkert sätt. Det är dock bra att reglera vem som bär ansvaret i ett avtal. 

   Utforma en brandpolicy för er församling.

   Tydliggör vem som ansvarar för vilken del av brandskyddet. Gör en gränsdragningslista eller ta fram ett avtal mellan ägaren och byggnaden och den som hyr eller nyttjar lokalerna.

   Gör en riskanalys: Vilka risker finns? Vad ni gör om det börjar brinna? Hur gör ni om ni behöver utrymma lokalen?

   Kontrollera att ni har den utrustningen som krävs för att upptäcka och släcka en brand, exempelvis brandvarnare och brandsläckare.

   Kontrollera utrustningen regelbundet vid en så kallad brandskyddsrond.

   Se till att den eller de brandskyddsansvariga får den utbildningen de behöver för uppdraget.

   Kontrollera att församlingens medlemmar känner till rutinerna vid brand och utrymning.

   Öva regelbundet på brandskydd och utrymning.

   Dokumentera det systematiska brandskyddsarbetet.

   Följ upp hela det systematiska brandskyddsarbetet regelbundet.

   Utforma en brandpolicy för er församling.

   Tydliggör vem som ansvarar för vilken del av brandskyddet. Gör en gränsdragningslista eller ta fram ett avtal mellan ägaren och byggnaden och den som hyr eller nyttjar lokalerna.

   Gör en riskanalys: Vilka risker finns? Vad ni gör om det börjar brinna? Hur gör ni om ni behöver utrymma lokalen?

   Kontrollera att ni har den utrustningen som krävs för att upptäcka och släcka en brand, exempelvis brandvarnare och brandsläckare.

   Kontrollera utrustningen regelbundet vid en så kallad brandskyddsrond.

   Se till att den eller de brandskyddsansvariga får den utbildningen de behöver för uppdraget.

   Kontrollera att församlingens medlemmar känner till rutinerna vid brand och utrymning.

   Öva regelbundet på brandskydd och utrymning.

   Dokumentera det systematiska brandskyddsarbetet.

   Följ upp hela det systematiska brandskyddsarbetet regelbundet.

   Hur du undviker risker för anlagd brand

   Att tänka
   på utomhus

   Z

   Papperskorgar kan utgöra en brandfara om de lämnas överfulla och om de är placerade under skärmtak eller monterade på vägg. Välj gärna ett obrännbart material. 

   Z

   Undvik at ha löst brännbart material på innergårdar eller i vrår som kan bli bränsle för en anlagd brand. 

   Z

   Utrymningsvägar till exempel nödutgångar och trappor, utomhus, ska hållas fria från hinder, snöröjas och halkbekämpas. Dörrar ska vara lätta att öppna från insidan.  

   Z

   För att räddningsfordon ska kunna komma så nära fastigheten som möjligt vid en insats är det viktigt att planera för det vid placering av bilar, containrar och vid snöröjning. 

   Z

   Fönster på bottenvåning bör ha okrossbart glas och ska vara stängd för att förhindra att saker kastas in. 

   Z

   Förråd eller tillfälliga förvaringsutrymmen ska inte placeras för nära huvudbyggnaden. 

   Z

   Buskar och växtlighet nära byggnaden bör hållas låga för att förbättra synligheten, vilket kan minska risken för anlagd brand. 

   Z

   Brevinkast kan utgöra en risk för anlagd brand. 

   Z

   Utvändig belysning runt byggnaden är viktig för tryggheten och synligheten. 

   Att tänka
   på inomhus

   Z

   Trasiga kontakter, klämda sladdar, förlängningssladdar eller överbelastade grenuttag kan orsaka brand. 

   Z

   Brandredskap ska vara anpassade för verksamheten och vara synligt placerade och markerade.

   Z

   Utrymningsskyltar ska vara synliga och hela. Elektriska skyltar ska lysa.

   Z

   Utrymningsplaner ska vara tydligt placerade vid entréer.

   Z

   Blinkande lysrör och oskyddade varma glödlampor kan vara en brandfara. 

   Z

   Täck inte över element eller värmefläktar och förvara inget ovanpå torkskåp. 

   Z

   Håll rent och fritt från brännbart material i närheten till spisen.

   Z

   Utrymningsvägar ska vara fria från brännbart material och får inte vara blockerade.

   Z

   Så kallade brandceller har brandklassade väggar och dörrar, hur de är indelade kan läsas i ritningen för byggnaden.

   Z

   Dörrar mellan brandceller ska vara stängda eller uppställda med en magnethållare som släpper vid ett automatiskt brandlarm och får inte blockeras eller ställas upp på andra sätt.

   Z

   Mycket emballage och skräp i förråd och soprum inomhus utgör en onödig brandrisk. Håll dessa så fria som möjligt från onödigt brännbart material.

   Reflektera mera

   Vet du var den närmsta brandsläckaren finns? 

   När bytte du senast batterierna i din brandvarnare?