Sprängattentat

Sprängladdningar kan användas på flera olika sätt vid en attack. De kan placeras i närheten eller i det skyddsvärda objektet och utlösas med hjälp av timer eller fjärrutlösning, skickas via post eller bäras fram av en självmordsbombare. Metoderna för att skydda sig är dock de samma, och den enskilt viktigaste är att förhindra att sprängladdningen kommer i närheten eller in i byggnaden.

Sprängladdningens vikt, storlek, och placering är avgörande för hur stor skada den gör. En sprängladdning orsakar skada på grund av:

1.

Den tryckvåg som bildas i samband med explosionen.

2.

Det splitter som antingen kan vara paketerat i sprängladdningen eller bildas av material som finns i anslutning till explosionen. 

Tänk på att stora glaspartier snabbt kan förvandlas till tusentals dödliga småbitar som bildar splitter. Även trä och metall kan bilda splitter som sprids som projektiler vid en explosion.

Håll god ordning i och runt fastigheten

Det är viktigt att hålla god ordning i och runt fastigheten, för att ni lättare ska kunna upptäcka och hantera sådant som avviker från det normala. Se till att inte förvara skräp eller andra skrymmande föremål i vägen för utrymningsvägar eller så att de blockerar nödutgångar.

Tänk också på följande:
Undvik avfallskorgar vid eller i närheten av känsliga platser till exempel glaspartier eller bärande konstruktioner.
Använd genomskinliga plastpåsar i avfallskorgarna så ni lättare kan se innehållet.
Håll allmänna, gemensamma och yttre områden som entréer, toaletter, korridorer och öppna ytor rena, prydliga och väl upplysta.
Lås kontor, rum, utrymmen och förvaringsskåp som inte används
Se till att utrustning och material förvaras på avsedd plats och ställs tillbaka efter användning.
Beskär träd och växter, särskilt vid entréer, så att det blir lätt att överblicka närmiljön och för att försvåra möjligheten att placera ut misstänkta föremål.
Laga omedelbart trasiga fönster eller utrustning.
Håll lokalen och dess omgivning i gott skick.

Genomsök byggnaden regelbundet

Att genomsöka byggnader och områden är en viktig del i det förebyggande säkerhetsarbetet mot olyckor, brottslighet och terrorism. Syftet är att hitta misstänka föremål eller annat som kan innebära fara. Vid en genomsökning kan ni också upptäcka till exempel trasig säkerhetsutrustning, brandlarm som inte fungerar och liknande.

Sök igenom byggnaden översiktligt som en del av en daglig säkerhetsrutin och mer grundligt vid behov. För att genomsökningen ska vara effektiv är det viktigt att den är strukturerad. Hur ofta och hur noga ni bör söka igenom byggnaden beror på verksamheten och bör stå i proportion till de risker och hot som finns. 

Ha rutiner för säkerhetskontroll

En bra säkerhetskontroll kan vid en låg hotbild bestå i att en värd hälsar besökare välkomna entrén. Värden kan då också ha till uppgift att ha uppsikt över besökarnas ankomstväg och reagera på om något avviker från det normala, till exempel om en bil står märkligt parkerad utanför byggnaden.

Vid en förhöjd hotbild kan en säkerhetsrutin vara att ni skyltar tydligt med att väskor större än en viss storlek (till exempel en handväska) är förbjudna i lokalen. Då kan värden be att få titta i väskan om en besökare har med sig en större väska än så, och vill inte besökaren visa innehållet i sin väska kan hen nekas tillträde till lokalen. Självklart måste denna rutin anpassas efter den verksamhet som bedrivs i lokalen. 

Värden kan också identifiera om det är besökare av det slag som brukar besöka lokalen eller om det är personer som inte passar in bland de vanliga besökarna. Värden kan då hälsa personen välkommen och fråga om den behöver hjälp med något, och på så vis inleda en konversation i syfte att skapa en uppfattning om personen.  

Håll uppsikt efter misstänkta föremål

Ett misstänkt föremål är ett föremål som avviker från det normala. För att underlätta identifiering av misstänkta föremål kan ni utgå från följande frågor:

Är föremålet gömt eller har någon försökt dölja föremålet?

Är det ett kvarglömt föremål är det mindre sannolikt att det upplevs som undangömt. 

Är det någon person nära föremålet som vill kännas vid det?

Ställ frågor om huruvida någon vet något om vem som kan äga föremålet.  

Är det uppenbart att föremålet är misstänkt?

Finns det ledningar, kretskort eller batterier? Innehåller det vätskor eller sprängämnesliknande ämnen? Ryker eller luktar föremålet? 

Är det ett föremål som ingår i normalbilden?

En resväska sägs exempelvis ingå i normalbilden för en tågstation men avviker från normalbilden vid ett utomhusevenemang.  

Bekräfta, utrym, säkra och anmäl – BUSA

Det är viktigt att agera snabbt. Bedömer ni ett föremål som misstänkt kan ni använda minnesramsan BUSA: 

Det bästa är om fler medarbetare kan genomföra åtgärderna samtidigt. 

Bekräfta!

Identifiera och bekräfta att föremålet är misstänkt. Rör inte föremålet och använd inte radio eller mobiltelefon inom 15 meter från objektet.

Utrym!

Utrym platsen med en radie på minst 100 meter om det rör sig om ett mindre föremål, till exempel en ryggsäck. Uppmana människor att söka skydd bakom något robust och att undvika platser med omgivande fönster, glaspartier och material som kan bilda splitter.

Säkra platsen!

Kontrollera att inte ytterligare människor kommer in i riskområdet. Spärra av platsen om möjligt. 

Anmäl och larma!

Anmäl till ansvariga och larma polisen