Fordonsattack

Ett fordon kan användas på flera olika sätt för att genomföra en attack. Det kan användas för att köra på personer på väg till eller från en lokal eller för att ramma och skada en byggnad och personerna som befinner sig där. En fordonsattack kan också ske i kombination med andra attackmetoder, till exempel en väpnad attack eller för att transportera explosiva ämnen närmare ett skyddsvärt objekt. 

Det bästa skyddet mot en fordonsattack är att förhindra att fordonet kan ta sig fram till det tilltänkta objektet för attacken. Samtidigt kan ni inte blockera alla vägar fram, eftersom lokalen ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Dessutom måste räddningstjänst, ambulans och varuleveranser kunna komma fram till byggnaden.

Diskutera vilka lösningar och eventuella hinder som passar bäst

Ofta är det kommunen som ansvarar för trafik och trafiklösningar. Därför är det viktigt att ni tar kontakt med kommunen och diskuterar olika lösningar som passar för just er lokal.

Följande är exempel på åtgärder respektive fasta eller tillfälliga hinder:

Trafikreglerande åtgärder som sänker hastigheten 

Fasta hinder, till exempel en mur eller en parkbänk, som stoppar fordon från att köra in i det skyddsvärda objektet 

Tillfälliga hinder, till exempel ett utplacerat fordon som försvårar möjligheten att köra rakt in i en byggnad  

Kontrollera också om det finns:

Naturliga påkörningsskydd, till exempel träd, nivåskillnader eller vattendrag, som skyddar sårbara platser intill lokaler.

Möjlighet att upprätta ett tillfälligt påkörningsskydd, till exempel ett fordon som hindrar oönskad trafik att ta sig fram till lokalen.

Gör en snabb bedömning av läget

Vid en fordonsattack måste ni snabbt bedöma om det är klokast att utrymma och fly från platsen eller om ni ska inrymma, låsa alla dörrar och söka skydd.

Tänk på att en fordonsattack kan vara kombinerad med någon ytterligare attackmetod, till exempel att fordonet innehåller farliga eller giftiga ämnen, sprängämnen eller att gärningspersonen fortsätter sin attack genom att använda vapen för att ingripa personer i sin närhet. 

Bedöm vilka förutsättningar som råder på den aktuella platsen:
Z

Finns det möjlighet att låsa lokalen i den farliga riktningen och fly åt ett annat håll?

Z

Vilken förmåga har lokalen att stå emot en väpnad attack?

Z

Vilket skydd ger byggnaden vid en explosion?

Z

Hur lång tid kommer det ta innan en polisinsats kan påbörjas?