Bedöm och hantera risker

Denna guide syftar till att öka er förmåga och möjlighet att dels bedöma olika risker, dels upptäcka ett nära förstående attentat. Det är viktigt att bedöma vilka risker som finns i verksamheten, men syftet med en riskbedömning är inte att identifiera alla risker. Det är omöjligt. Det viktiga är att hitta de risker som måste hanteras eller tas bort.  

Det kan vara klokt att skilja mellan att bedöma risken för oavsiktliga händelser som olyckor och risken för avsiktliga händelser där en gärningsperson medvetet är ute efter att orsaka skada. Risken för avsiktliga händelser är mycket svårare.  

Det finns flera olika sätt att göra en riskbedömning och den görs ofta på fyra steg: 

 1. Identifiera risken – den här risken finns
 2. Analysera risken – den här konsekvensen kan risken få
 3. Värdera risken – så här stor är sannolikheten att risken inträffar
 4. Åtgärda risken – så här gör ni för att ta bort eller minimera risken

Gör en risk- och sårbarhetsanalys

I vardagen analyserar man alltid olika risker, medvetet eller omedvetet, till exempel när man passerar en trafikerad gata. Detsamma gäller i en verksamhet, men där ska riskerna analyseras utifrån en medveten bedömning. Ni behöver alltså bedöma vilka oönskade risker som kan inträffa, till exempel olyckor eller bränder.  

Det är viktigt att i förväg försöka analysera och upptäcka risker och sårbarheter, det vill säga hur mycket människor och verksamhet riskerar att skadas av en händelse. Det brukar kallas att man gör en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). En risk- och sårbarhetsanalys ökar era möjligheter att förebygga oönskade händelser och konsekvenser. 

Exempelvis är sannolikheten för ett väpnat angrepp både väldigt låg och relativt svårt att bedöma, men konsekvenserna är höga. När ni bedömer risken för antagonistiska hot bör ni därför fokusera på sårbarheterna och konsekvenserna av en attack och vilka åtgärder ni kan genomföra för att minska dem.

I risk- och sårbarhetsanalysen listar ni de risker och händelser som kan påverka er församlings trygghet och säkerhet. Alla risker som finns kopplade till er organisation, er verksamhet och era byggnader bör finnas med.  

Syftet med risk- och sårbarhetsanalys är att identifiera risker för oönskade händelser. Oönskade händelser kan antingen vara oavsiktliga (till exempel olyckor) eller avsiktliga (till exempel terrorism och andra antagonistiska hot): 

Olyckor:

Dessa händelser är oavsiktliga. De finns oftast i vardagen och kan till exempel bero på bristande underhåll eller ogenomtänkta lösningar. Det olycksförebyggande arbetet innebär att ni identifierar vilka risker som finns. Några exempel kan vara risk för att halka, att någon glömmer levande ljus eller elfel. 

  

Antagonistiska hot:

Dessa risker är avsiktliga – det finns en aktör bakom risken som agerar medvetet. Hit räknas till exempel skadegörelse, hatbrott och terrorbrott  

Analysmetoden för olyckor respektive antagonistiska händelser skiljer sig åt: 

> Vid olyckor fokuserar ni mer på sannolikheten för risken. 

> Vid antagonistiska hot fokuserar ni mer på konsekvenserna av händelsen. 

Bedöm risken för olyckor

1.

Identifiera riskerna

Samla en grupp och låt ordet vara fritt (så kallad brainstorm). Tänk på att det kan finnas flera möjliga utfall som kan leda till konsekvenser. 

Skriv ner riskerna utan att värdera dem 

2.

Analysera riskerna

Försök besvara följande frågor:

 

 • Vad kan orsaka händelsen? 
 • Var kan händelsen inträffa? 
 • När kan händelsen inträffa? 
 • Vilka konsekvenser kan händelsen få? 
 • Hur sannolikt det är att händelsen inträffar? 

Använd gärna följande skalor för att värdera sannolikhet 

KONSEKVENS

Liten fara: övergående lindriga obehag 

Begränsad fara: enstaka skadade, varaktigt obehag 

Farlig: enstaka svårt skadade eller döda 

Kritisk: flera döda och skadade 

SANNOLIKHET

Mycket osannolik: har aldrig hänt men skulle kunna inträffa 

Osannolik: inte sannolik, men har inträffat 

Sannolik: kan hända, har hänt 

Mycket sannolikt: inträffar med jämna mellanrum, någon gång ibland 

3.

Värdera riskerna

Värdera gärna riskerna genom en riskmatris. Till höger är ett exempel på en sådan matris

 • Eliminera: Ta bort eller förebygg risken så effektivt att den kan sägas vara borta
 • Hantera: Minska sannolikheten eller minimera konsekvenserna risken kan få
 • Bevaka: Vidta ingen direkt åtgärd för att minska risken men bevaka den.

Glöm inte att en riskmatris är ett verktyg och en vägledning, så låt inte riskmatrisen låsa riskarbetet.

4.

Åtgärda riskerna

Bestäm vilka åtgärder ni ska genomföra. Dessa åtgärder kan innebära ett eller flera av följande alternativ 

Tänk också på att visa risker kan behöva flera olika åtgärder för att vara tillräckligt hanterade.

Undvik risken, tillexempel genom att avblåsa eller förändra aktivitet som orsakar risken.

Ta bort det som orsakar risken.

Förändra sannolikheten för att risken inträffar.

Förändra konsekvenserna om risken inträffar

Dela risktagandet med någon annan, till exempel genom att teckna en försäkring.

Acceptera risken, men acceptera ingen risk innan ni övervägt sannolikhet och konsekvenserna

Bedöm risken för antagonistiska hot

1.

Identifiera riskerna

Identifiera eventuella risker genom ett antal tänkbara scenarier: vad skulle kunna hända?

Identifiera platser eller företeelser där dessa risker skulle kunna inträffa.

2.

Bedöm riskerna

Bedöm sårbarheten för respektive scenario.

Bedöm konsekvenserna för respektive scenario.

3.

Hantera riskerna

Prioritera bland händelserna utifrån sårbarhet och konsekvenser.

Fokusera först på händelser där konsekvenserna blir omfattande. Välj sedan scenarion med färre konsekvenser men med hög sårbarhet.

Välj ut ett antal åtgärder som minskar konsekvenserna och sårbarheten av en attack