Samhällsaktörer

På nationell nivå är det främst Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som ansvarar för arbetet med trossamfund i Sverige.

SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden (exklusive Svenska kyrkan som finansieras på annat sätt). SST har även till uppgift att arbeta med trossamfundens roll i krisberedskapen, vara ett dialogforum, expertorgan samt ge allmänt stöd till trossamfunden.

Läs mer om SST

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden. Bland trossamfunden ingår en rad olika grupper såsom frikyrkor, katolska kyrkan, ortodoxa och orientaliska kyrkor liksom muslimska, judiska och buddhistiska och mandeiska riksorganisationer samt mandeiska sabeiska samfundet och alevitiska riksförbundet.

Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som kan få statligt stöd. För att vara berättigad krävs att samfundet bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, att man är stabilt – och att man har egen livskraft.

Det övergripande syftet med statens stöd är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva långsiktig religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Statens stöd till trossamfunden regleras i två lagar och en förordning – Lag om trossamfund, Lag om stöd till trossamfund samt Förordning om statsbidrag till trossamfund.

SST:s uppdrag är att:

Förmedla statsbidrag

Årligen fördelas cirka 80miljoner kronor till ett 40-tal trossamfund. Under 2015 fördelades cirka 80,7 miljoner kronor till trossamfunden. Därtill fördelades ett särskilt bidrag på 10 miljoner kronor till flyktingmottagande.

Svenska kyrkan får inte statsbidrag genom SST utan får sitt ekonomiska stöd genom att staten bekostar dess avgiftsuppbörd.

Ge allmänt stöd till trossamfund

Stöd är mer än pengar och många samfund, främst de som nyligen etablerat sig i Sverige, behöver stöd i att orientera sig i det svenska samhället och gentemot den svenska staten.

Samordna trossamfundens roll i krisberedskapen

SST har i uppdrag att arbeta med samfundens roll i krisberedskapsarbetet. Detta görs, förutom tillsammans med samfunden, också i samverkan med bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), kommuner, landsting/regioner och länsstyrelser.

Vara ett dialogforum

Genom samverkan mellan SST och trossamfunden behandlas angelägna frågeställningar kring bland annat värderingar, respekt och tolerans. Denna kontinuerliga dialog bygger på respekt och ömsesidighet.

Vara ett expertorgan

Det finns en ökad efterfrågan på kunskap om trossamfunden och deras verksamhet och villkor i olika sammanhang. Det har inneburit att SST i allt större omfattning blivit remissinstans när det gäller till exempel utredningsförslag men även som expert när det gäller allmänna trossamfunds- och religionsfrågor och projekt.