Krishandledning för kommuner och regioner

Våra många och olika trossamfund i Sverige har värdefulla kunskaper och resurser att bidra med i vår krisberedskap.

 

På den här sajten har vi samlat goda råd om hur, var och när kommuner och regioner kan samverka och samarbeta med trossamfund såväl i vardag som i kris. Du kan också ladda ner fysiskt material här →

Läs mer om krishandledningGå till myndigheten SST

Krishandledning för kommuner och regioner

Våra många och olika trossamfund i Sverige har värdefulla kunskaper och resurser att bidra med i vår krisberedskap.

På den här sajten har vi samlat goda råd om hur, var och när kommuner och landsting och regioner kan samverka och samarbeta med trossamfund såväl i vardag som i kris.

Vad?

Genom att ha en relation mellan myndigheter och olika trossamfund på lokal, regional och nationell nivå  kan vi stå bättre rustade i vår krisberedskap i det interreligiösa och mångkulturella samhälle som vi lever i idag.

Det viktigaste är inte hur man möts – det viktiga är att man möts. När man vet mer om varandras kulturer och traditioner är det lättare att förstå hur man kan mötas.

Trossamfunden kan tillföra mycket i krisberedskapsarbetet, bland annat genom sin erfarenhet av att samla människor i svåra stunder och vana att möta människor i kris. Inte minst viktigt är trossamfundens kunskaper om språk ur en rad aspekter, till exempel nationella språk såväl verbalt, kommunikativt som ordlöst.

Varför?

I dagens mångkulturella samhälle har Sveriges många och olika trossamfund en viktig roll att fylla när en kris eller katastrof inträffar.

När företrädare för kommuner och regioner möter trossamfunden för samtal om hur man gemensamt kan arbeta för ett gott samhälle så gör det skillnad.

Att avgöra vem eller vilka som ska kontaktas är ett stort ansvar. Svårigheten kan vara att avgöra vem som ska kontaktas och att bedöma hur representativa de som kontaktas är för respektive religion.

Genom att följa våra råd och rekommendationer kan du lättare se vad som passar för just dig och din organisation och, inte minst viktigt, hur ni kan gå tillväga.

Hur?

I vårt alltmer interreligiösa och mångkulturella samhälle ökar kraven på kommuners, regioners och länsstyrelsers förmåga att samarbeta med olika trossamfund för att stärka krisberedskapen. Vi brukar rekommendera att man väljer någon av våra tre modeller:

  • Samexistens mellan kommun, regioner, statlig myndighet och trossamfund
  • Samtal och dialog mellan kommun, regioner, statlig myndighet och trossamfund
  • Samverkan mellan kommun, regioner, statlig myndighet och trossamfund

Börja med att göra en konsekvensanalys där du utifrån syfte och mål med arbetet väljer vilken av de tre modellerna som ska ligga till grund för arbetet med trossamfunden.

Vilka?

Vilka trossamfund ska man samverka med – och hur hittar man dem?

Ett första steg kan helt enkelt vara att titta i kommunens föreningsregister, se sig omkring i sina egna nätverk och befintliga grupper (till exempel POSOM, PKL och sjukhuskyrkan/ andlig vård inom hälso- och sjukvård) och ta kontakt med de trossamfund som man sedan tidigare vet finns på orten.

För att få en heltäckande bild är ett gott råd att komplementera med att ta del av SSTs sammanställning ”Trossamfund på nationella nivå” där alla bidragsberättigade trossamfund i Sverige finns förtecknade.

Sök även kontakt med andra kommuner, regioner och länsstyrelser för att ta del av hur de gjort.