Planera er organisation

1.

Klargör vem som gör vad

Ta fram en tydlig ansvarsfördelning där det framgår vem som ansvarar för vad. Kom ihåg att ledningen alltid har det yttersta ansvaret för verksamheten, så församlingens säkerhetsarbete måste vara både känt och förankrat hos ledningen.

!

Se till att styrelsen klargör vem som ansvarar för vilken del av säkerhetsarbetet, dels i den egna församlingen, dels gentemot kommunen och andra aktörer

2.

Planera, utvärdera &

öva regelbundet

Ledningen måste säkerställa att församlingen arbetar regelbundet och systematiskt med frågor som gäller trygghet och säkerhet.

Inventera regelbundet vilka risker och sårbarheter ni har i församlingen.

Öva på olika situationer som kan inträffa.

Utvärdera regelbundet vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre.

3.

Etablera kontakt med andra

Det är bra att veta vilka som ni behöver samverka med för att förbättra säkerheten.

Gå igenom vilka ni kan ha nytta av att samverka med, till exempel, kommun, polis, eller andra församlingar och föreningar.

Kontakta dem, diskutera hur ni kan hjälpa varandra i olika situationer och vem som har vilken roll om något händer.

Ta del av varandras kontaktuppgifter i form av telefonlistor, e-postadresser och liknande.

4.

Kommunicera effektivt

Ledningen bör införa rutiner så att den snabbt kan kommunicera med sina medlemmar.

Använd gärna olika chattfunktioner för att snabbt nå ut med information till medlemmarna.
Se till att medlemmarna vet vart de ska vända sig i händelse av kris.
Ta fram rutiner för hur ni kan kommunicera med media vid större händelser.
?

Reflektera mera

Hur ofta pratar ni om säkerhet i er församling?/ Hur kan ni skapa en rutin för att prata om säkerhet med jämna mellanrum?

Hur kan ni på bästa sätt fördela ansvaret i säkerhetsarbetet i styrelsen/ledningen? Hur ser ansvarsfördelningen i säkerhetsarbetet ut hos er idag?

1.

Klargör vem som gör vad

Ta fram en tydlig ansvarsfördelning där det framgår vem som ansvarar för vad. Kom ihåg att ledningen alltid har det yttersta ansvaret för verksamheten, så församlingens säkerhetsarbete måste vara både känt och förankrat hos ledningen.

!

Se till att styrelsen klargör vem som ansvarar för vilken del av säkerhetsarbetet, dels i den egna församlingen, dels gentemot kommunen och andra aktörer

2.

Planera, utvärdera &

öva regelbundet

Ledningen måste säkerställa att församlingen arbetar regelbundet och systematiskt med frågor som gäller trygghet och säkerhet.

Inventera regelbundet vilka risker och sårbarheter ni har i församlingen.

Öva på olika situationer som kan inträffa.

Utvärdera regelbundet vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre.

3.

Etablera kontakt
med andra

Det är bra att veta vilka som ni behöver samverka med för att förbättra säkerheten.

Gå igenom vilka ni kan ha nytta av att samverka med, till exempel, kommun, polis, eller andra församlingar och föreningar.

Kontakta dem, diskutera hur ni kan hjälpa varandra i olika situationer och vem som har vilken roll om något händer.

Ta del av varandras kontaktuppgifter i form av telefonlistor, e-postadresser och liknande.

4.

Kommunicera effektivt

Ledningen bör införa rutiner så att den snabbt kan kommunicera med sina medlemmar.

Använd gärna olika chattfunktioner för att snabbt nå ut med information till medlemmarna.
Se till att medlemmarna vet vart de ska vända sig i händelse av kris.
Ta fram rutiner för hur ni kan kommunicera med media vid större händelser.

Reflektera mera

Hur ofta pratar ni om säkerhet i er församling?/ Hur kan ni skapa en rutin för att prata om säkerhet med jämna mellanrum?

Hur kan ni på bästa sätt fördela ansvaret i säkerhetsarbetet i styrelsen/ledningen? Hur ser ansvarsfördelningen i säkerhetsarbetet ut hos er idag?