Väpnad attack

En väpnad attack kan ske på flera olika sätt, till exempel med hugg- och stickvapen eller olika typer av skjutvapen. Ofta kännetecknas en väpnad attack av ett snabbt händelseförlopp, vilket leder till att det är svårt att skapa utrymme att agera. 

Attacken kan vara resultatet av stundens ingivelse eller ha föregåtts av månader av planering. Det finns därför ingen enskild säkerhetslösning som skyddar er helt, men ni kan minska risken och mildra eventuella konsekvenser genom en rad samverkande åtgärder. 

Öka förmågan att upptäcka i förväg

En av de största utmaningarna vid en väpnad attack är det hastiga händelseförloppet och möjligheterna att hinna reagera på ett eventuellt hot. Därför är förmågan att upptäcka en nära förestående attack en av de enskilt viktigaste säkerhetsåtgärderna.

Så här kan ni förbättra möjligheterna att upptäcka en attack:

Ha värdar som hälsar besökare välkomna och observerar entréområdet.

Se till att personal och medlemmar är vaksamma på avvikande och misstänkt beteende.

Ha bemannad kameraövervakning.

Installera ett larmsystem.

Skapa goda möjligheter att agera och varna

Om en entrévärd eller någon upptäcker ett nära förestående hot måste hen ha förutsättningar att reagera på hotet, till exempel genom olika typer larmsystem. Organisationen måste också vara förberedd på vad man ska göra vid olika typer av larm.

Signalen från ett larm av det slag som används vid en väpnad attack får dock aldrig blandas ihop med utrymningslarm för brand, eftersom det kan få en direkt motsatt effekt till det ni vill uppnå genom att människor utrymmer i farans riktning eller att dörrar som tidigare varit låsta öppnad upp. Använd därför helst inte utrymningslarmet för brand vid en väpnad atack utan att vara medveten om vilka konsekvenser det får i er lokal.

Kontrollera om er församling har metoder för och möjligheten att: 

Varna andra

i händelse av en attack.

Täcka för

glaspartier snabbt för att förhindra insyn 

Stänga ute

hotet genom att snabbt kunna stänga och låsa dörrar 

Söka skydd

i säkrare rum i lokalen, tillräckligt stora för samtliga besökare. 

Inventera lämpliga fysiska skyddsåtgärder

Säkerhetsdörrar.

Säkerhetsglas eller plastfilm som hindrar glas från att splittras.

Säkra rum där besökarna kan söka skydd.

Möjlighet att utrymma i motsatt riktning från hotet.

Nödutgångarna och obevakade ingångar hålls låsta från utsidan.

Agera snabbt

Vid en väpnad attack måste ni agera snabbt för att sätta människor i säkerhet. Enkelt beskrivet finns tre alternativ: 

Utestängning

stäng ute hotet om möjligt

Utrymning

utrym lokalen snabbt i en säker riktning

Inrymning

sök skydd till en säkrare plats eller ett säkert rum

När det är akut läge finns inte tid att fundera för mycket på om ett visst beslut är rätt eller fel i en viss situation. Det viktiga är att ni agerar snabbt baserat på den information ni har vid tillfället.