Att hitta kriterier för vilka som kan ingå i ett trossamfundsråd eller multikulturellt råd är en fråga om syfte och mål. En erfarenhet av att jobba i modeller är att behovet av kriterier blir tydlig. Varje avgränsning i öppenhet för deltagande kräver kriterier för att eliminera oklarheter och undvika spänningar mellan parter och grupper.

Kriterier för samexistens:

För samexistens kan kriterierna vara det parterna bestämmer själva och de kan vara väldigt öppna.

Till exempel alla som:

  • Sysslar med tro i någon form.
  • Har en koppling till religion.
  • Är registrerade hos Kammarkollegiet som trossamfund.

Kriterier för samtal och dialog:

För samtal och dialog är kriterierna också öppna men förutsätter viljan att delta samt parternas vilja att låta andra delta.

Till exempel alla som:

  • Sysslar med tro i någon form och vill vara med.
  • Har en koppling till religion och vill vara med.

Kriterier för samverkan:

För samverkan blir behovet av kriterier större. För samverkan krävs kriterier som skapar förutsättningar att dela de grunder som inte parterna kan göra avsteg från i sin strävan efter ett mål. Att samverka kan vara att dela mål och förlita sig på varandra i strävan efter målet. I viss mån kräver samverkan att parterna ska kunna representera varandra i fråga om formulering av målet som eftersträvas med tänkt samverkan – utan att behöva ge avkall på varandras respektive särarter.

För trossamfund i samverkan med kommuner, landsting och regioner samt statliga myndigheter behöver åtminstone viljan att delta i samhällsbygget och vilja att bidra till att upprätthålla samhällets grundläggande värderingar finnas. För statsbidragsberättigade trossamfund och för Svenska kyrkan är detta idag en självklarhet då det återfinns i lagarna som reglerar förhållandet till staten.

Utöver Svenska kyrkan och statsbidragsberättigade trossamfund kan det finnas föreningar och församlingar som delar fastställda mål och syften med samverkan.  Om man väljer att samverka med någon av dessa föreningar och församlingar bör man dock beakta att någon regelbundet måste säkerställa att de uppfyller och följer de fastställda kriterierna för samverkan.

Kriterier för vilka som kan ingå i samverkan kan vara:

  • Statsbidragsberättigade trossamfund och Svenska kyrkan.